Sähkösuunnittelu ja sähköpiirustukset urakoitsijoille

Sähkösuunnitteluprojektin toteutussuunnittelu koostuu kahdesta eri vaiheesta:

 • hankintoja varten tarvittavat suunnitelmat eli urakkalaskentakuvat
 • toteutusta palvelevat suunnitelmat eli työpiirustukset tai asennuspiirustukset

Sähköpiirustuksen sisältö

Dokumenteissa esitetään mahdollisimman selvästi tekniset ratkaisut mitoituksien ja asennustapojen osalta niin, että kohteen määrälaskenta ja hinnoittelu olisivat yksiselitteisiä. Urakkalaskentakuvia ei yleensä saa käyttää työmaalla asennuskuvina.

Toteutusta palvelevalla suunnittelukokonaisuudella tarkoitetaan yleisesti asennuskelpoisten suunnitelmien laadintaa valittujen järjestelmien pohjalta ja erityisesti sähköteknisten urakoiden asennuspiirustusten laadintaa.

Toteutusta palvelevassa suunnittelukokonaisuudessa hankintoja palvelevat suunnitelmat täydennetään toteutuksen edellyttämiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi.

Toteutusta palvelevassa suunnittelussa tarkastetaan suunnitelmien toteutuskelpoisuus ja täydennetään mm. tasopiirustuksiin laitteiden ryhmitykset, mitoitus- ja korkomerkinnät, pisteiden ja valaistuksen johdotussuunnitelmat.

Täydennetään pääkaaviot sekä laaditaan piirikaaviot siten, että dokumentointi on valmis asennusten toteuttamiseksi.

Toteutusta varten tehdään tarvittava määrä yksityiskohtaisia piirustuksia, joita kyseessä oleva toteutus tarvitsee hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Työpiirustuksien tekijälle kuuluu hankinnassa olevien laitteiden ja kojeiden laite- ja kytkentätietojen työpiirustuksiin vieminen.

“Hankintoja palveleva suunnittelukokonaisuus tehdään sillä tarkkuudella, että kohteen laajuus, materiaalien määrät, työtavat ja laatutaso voidaan määrittää.”

− Markku Segerstedt −

Työpiirustuksien tekijä (yleensä sähköurakoitsija) tarkentaa suunnitelmat työpiirustuksiksi ja asennussuunnitelmiksi esimerkiksi seuraavasti:

 • Täydennetään ulkoalueille tulevien kojeiden, pumppaamoiden, muiden LVIA-laitteiden ja valaistuksen sekä tele- ja turvalaitteiden johdotussuunnitelmat.
 • Täydennetään laitteiden, pisteiden, LVIA-laitteiden ja valaistuksen johdotussuunnitelmat. Vahvavirta-tasopiirustusten ryhmitysten tarkastaminen vastaamaan pääkaavioita ja ryhmänumeroiden lisääminen.
 • Täydentää pääkaaviot keskusvalmistajan numerointien perusteella ja järjestää pääkaavioiden lähdöt numerojärjestykseen.
 • Laaditaan keskuskaavioiden perusteella piirikaaviot kaikista lähdöistä. Keskusten piiri- ja johdotuskaavioihin merkitään liitinnumerot sekä koje- ja johtotunnukset.
 • Keskusten yksityiskohtaiset mitoitetut kokoonpanopiirustukset ja kojeluettelot (keskusvalmistaja).
 • Sähkö- ja teletilojen laitemitoitus, jossa mitoitetaan laitteet todellisten mittojen mukaan.
 • Tarvittaessa laaditaan kaapelivetoluettelot ja numeroidaan kaapelit.
 • Täydennetään järjestelmäkaaviot hankinnan mukaisilla laite- ja kaapelitiedoilla.
 • Tehdä taulukko moottoreiden ylivirtasuojauksesta ja laukaisuajoista (mikäli suojaukseen on käytetty lämpöreleitä).
 • Täydennetään tele- ja turvajärjestelmien laitteiden ja pisteiden johdotussuunnitelmat.
 • Reikäpiirustukset – urakoitsija laatii kaikki reikä- ja varauspiirustukset huomioiden rakenteet ja muiden urakoitsijoiden tarpeet täydentämällä suunnittelijan laatimia alustavia reikävarauksia.
 • Elementtipiirustukset – urakoitsija laati elementtipiirustuksien sähköasennusten varauspiirustukset elementtitoimittajan ja rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan.

Vinkkejä urakoitsijoille

Yleensä urakoitsijaa velvoitetaan työpiirustuksia tehdessään huolellisesti selvittämään mahdolliset sähkölaitteiden ja pisteiden lopulliset paikat siten, että myös muiden alojen asettamat vaatimukset ja rajoitukset tulevat urakkasuoritusta toteutettaessa otetuiksi huomioon.

Asennustöiden tekijä (urakoitsija) vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Työn kuluessa eri urakoitsijoiden laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävät pienehköt suunnitelmatarkistukset merkitsee urakoitsija työmaan tarkepiirustussarjaan (punakynäpiirustukset) suullisten ohjeiden tai neuvottelupäätösten perusteella. Laajemmista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista teettää rakennuttaja yleensä muutossuunnitelman.

Piirustuksista sanotaan yleensä, että ne tulee laatia voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia määräyksiä noudattaen. Mainitaan myös, että piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

Sähkötyöselityksessä on yleensä maininta, että asennussuunnitelman piirustusaikataulu on laadittava suhteutettuna rakennusaikatauluun sekä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aikatauluihin. Ja että asennussuunnitelman dokumenteista laaditaan asiakirjaluettelo, jonka rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy.

Ota yhTeyttä

Haluatko pyytää tarjousta tai saada lisätietoa. Täytä lomake, vastaamme mahdollisimman nopeasti.

Nimi
S-POSTI
KIRJOITA VIESTISI MEILLE